VĂN BẢN

 

 

Lĩnh vực Bậc Số Ngày ban hành Ngày hiệu lực Thay thế (bổ sung)
Kế toán Luật 88/2015/QH13 20/11/2015 1/1/2017      03/2003/QH11
Nghị định  174/2016/NĐ-CP 30/12/2016 1/1/2017 NĐ 128/2004/NĐ-CP và 129/2004/ND-CP
Quản lý thuế Luật 21/2012/QH13 20/11/2012 1/7/2013
Nghị định 83/2013/NĐ-CP 22/7/2013 15/9/2013
Thông tư  156/2013/TT-BTC 6/11/2013 20/12/2013 28/2011/TT-BTC
Thuế TNDN Luật 14/2008/QH12 28/6/2013 1/1/2014 32/2013/QH13
Nghị định NGHỊ ĐỊNH 12 26/5/2015 1/1/2015
Thông tư  96/2015/TT-BTC 22/6/2015 6/8/2015
Thuế môn bài
(Luật phí và lệ phí)
Luật 97/2015/QH13 1/1/2017 1/1/2017
Nghị định 139/2016/NĐ-CP 04-10-2016 04-10-2016
Thông tư 302/2016/TT-BTC 1/1/2017 1/1/2017
Thuế GTGT Luật 13/2008/QH12 3/6/2008 1/1/2015  71/2014/QH13
Nghị định  209/2013/NĐ-CP 18/12/2013 1/1/2014 123/2008/NĐ-CP Và 121/2011/NĐ-CP
Thông tư  173 /2016/TT-BTC 28/10/2016 15/12/2016  219/2013/TT-BTC
Thuế TNCN Luật 04/2007/QH12 22/11/2012 1/7/2013   26/2012/QH13 (Bổ sung luật 04)
Nghị định 65/2013/NĐ-CP 27/6/2013 1/7/2013
Thông tư  92/2015/TT-BTC 15/6/2015 30/7/2015
Chế độ kế toán Luật
Nghị định
 Thông tư  200/2014/TT-BTC 22/12/2014 1/1/2015 Quyết định 15/2006 QĐ-BTC
 133/2016/TT-BTC 26/8/2016 1/1/2017 Quyết định 48/2006/QĐ-BTC và thông tư 318/2011/TT-BTC
Tài sản cố định Luật
Nghị định
Thông tư  28/2017/TT-BTC 12/4/2017 26/5/2017  Sửa đổi một số điều của thông tư 45/2013 TT-BTC và thông tư 147/2016 TT-BTC
Vi phạm hành chính Luật  15/2012/QH13 20/6/2012 1/7/2013  Sửa đổi bổ sung 1 số điều trong nghị quyết 51/2001/qh10
Nghị định 41/2018/NĐ-CP 12/03/2018 1/5/2018  105/2013/NĐ-CP
Thông tư  176/2016/TT-BTC 31/10/2016 15/12/2016
Lao động Luật 10/2012/QH13 18/06/2012 1/5/2013  Luật Lao Động năm 1994
Nghị định 90/2019/NĐ-CP 15/11/2019 01/01/2020 Nghị định số 90/2019/NĐ-CP của
Chính phủ : Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm
việc theo hợp đồng lao động

05/2015/NĐ-CP
12/1/2015 1/3/2015
Thông tư  47/2015/TT-BLĐTBXH 16/11/2015 1/1/2016